स्टेसनरी तथा कार्यालय सामाग्री खरिद सम्बन्धी गाउँपालिकाको सुचना |