मोदी गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गर्दै आईरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
15% (11 votes)
सन्तोषजनक
16% (12 votes)
सुधारगर्नु पर्ने देखिन्छ
68% (50 votes)
Total votes: 73