आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल सरकारवाट मोदी गाउँपालिकाको लागि प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान, संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त प्रशासनिक खर्च, योजना तथा कार्यक्रम), समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान तर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: