बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब २०७७/७८ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम

७७/७८ 08/31/2020 - 17:16 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७-७८.pdf

आ.ब २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य

७७/७८ 08/31/2020 - 17:13 PDF icon Budget Speech 2077.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2020 - 16:51 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८.pdf

मोदी गाउँपालिकाको आ.व २०७६-७७ को बजेट वक्तव्य |

७६/७७ 07/16/2019 - 09:49 PDF icon मोदी गाउँपालिकाको आ.व २०७६-७७ को बजेट वक्तव्य.pdf

आ.व २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/16/2019 - 08:47 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७ .pdf

आ.ब २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/08/2018 - 16:58 PDF icon बजेट-वक्तब्य.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६

७५/७६ 07/08/2018 - 14:41 PDF icon नीति-तथा-कार्यक्रम-०७५-७६.pdf

आ.ब.२०७४/०७५ को बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 10/15/2017 - 15:35 PDF icon मोदी गाउँपालिका प्रथम गाउँसभा.pdf

बजेट २०७४/०७५

७४/७५ 08/20/2017 - 12:07 PDF icon Budget speech.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७४/०७५

७४/७५ 08/20/2017 - 12:06 PDF icon Chair Speech Final PDF.pdf