योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल सरकारवाट मोदी गाउँपालिकाको लागि प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान, संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त प्रशासनिक खर्च, योजना तथा कार्यक्रम), समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान तर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण ।

७९-८० 06/03/2022 - 15:46 PDF icon CamScanner 06-01-2022 16.23.pdf

मोदी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को स्वीकृत दररेट

७८/७९ 08/02/2021 - 12:28 PDF icon Modi Dar Rate 2078-079.pdf

मोदी गाउँपालिकाको आ.व २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट

७७/७८ 08/19/2020 - 15:58 PDF icon final rate modi ga pa pdf.pdf

मोदी गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट

७६/७७ 11/18/2019 - 13:47 PDF icon Dar-Rate_compressed.pdf

गाउँपालिकाको बस्तुगत बिबरण तयारी कार्यबिधि २०७५

७५/७६ 01/30/2019 - 20:02 PDF icon LG Profile Procedure.pdf

मोदी गाउँपालिका को आ.व २०७५/७६ को गाउँपालिका दररेट

७५/७६ 08/24/2018 - 10:35 PDF icon मोदी गाउँपालिकाको दररेट .pdf

आ.ब २०७५/७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 08/15/2018 - 16:17 PDF icon Yojana-tatha-karyakram-2075-76.pdf

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

७४/७५ 06/21/2018 - 14:12 PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४.pdf