सूचना तथा समाचार

करदाता सेवा कार्यालय कुश्मा पर्वतको अत्यान्त आवश्यक सुचना ।

यस मोदी गाउँपालिका अन्तर्गत आयकरमा दर्ता भएका तर आयकर विवरण पेश नगरेका, मुल्य अभिबृद्दि करमा दर्ता भएका तर मुअ कर विवरण पेश नगरेका एवं मुअ करमा दर्ता भई मुअ कर बक्यौता रहेका करदाताहरुको विवरण तल संलग्न राखिएको छ । साथै उल्लेखित करदाताहरुले असार मसान्त भित्र करदाता सेवा कार्यालय कुश्मा पर्वतमा सम्

Pages