योजना तथा परियोजना

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल सरकारवाट मोदी गाउँपालिकाको लागि प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान, संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त प्रशासनिक खर्च, योजना तथा कार्यक्रम), समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान तर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण ।

दस्तावेज: 

मोदी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को स्वीकृत दररेट

दस्तावेज: 

मोदी गाउँपालिकाको आ.व २०७७/७८ को स्वीकृत दररेट

दस्तावेज: 

Pages