ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐनको अनुसूची २०७६ ७६/७७ 07/24/2019 - 11:10 PDF icon आर्थिक ऐनको अनुसूची २०७६.pdf
सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 15:55 PDF icon सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 08/28/2018 - 11:22 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ .pdf
आर्थिक ऐनको अनुसूची ७५/७६ 08/28/2018 - 11:17 PDF icon आर्थिक ऐनको अनुसूची 2075.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/28/2018 - 11:11 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 08/28/2018 - 11:09 PDF icon विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/28/2018 - 11:06 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 08/28/2018 - 11:04 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 08/28/2018 - 11:02 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ .pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 08/28/2018 - 10:48 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf

Pages