नव निर्मित ७ न. वडा कार्यालय राम्जा देउरालीको समुदघाटन कार्यक्रम |